PROJELENDİRME

PROJELENDİRME


Kalkınma Ajansı Projeleri

Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) beş eksenden birisi olarak belirlenen ìBölgesel Gelişmenin Sağlanmasıî eksenine paralel 25 Ocak 2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında, bölgesel dinamiklere ve potansiyele bağlı olarak;

 

Bölgesel kalkınmayı sağlamayı ve desteklemeyi,

Yerel kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ağlarını güçlendirmeyi,

Faaliyet gösterdikleri bölgelerin ulusal ve global ortamdaki rekabet güçlerini artırarak sürdürülebilir gelişmeyi sağlamayı, amaç edinen kalkınma ajansları, 26 NUTS II (Avrupa bölgesel gelişmişlik düzeyi sınıflandırması-ikinci düzey) bölgesinde kurularak, faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Kalkınma ajansları, özellikle yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması ile yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması hedeflerine ulaşma yolunda;

Bölgesel gelişmeyle ilişkili stratejilerin hazırlanması

Kamu, özel kesim ve STKílar arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi

Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi

iş ve yatırım imk‚nlarının araştırılması, tanıtımı ve kaynakların bölgeye çekilmesi,

Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek, kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesi

Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takibi

Kırsal kalkınma ve yerel kalkınma faaliyetlerine destek

AB fonları ve uluslararası fonların kullanılmasında aracılık ve koordinasyon temel görevlerini yerine getirmektedir

Bölgesinde yerel dinamikleri harekete geçirerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde öncülük eden KALKINMA AJANSLARININ proje teklif çağrılarına yönelik projeler

Bölgesel öncelikler çerçevesinde proje teklif çağrısına çıkan önceliklerle uyumlu olarak projeler OGS danışmanlık tarafından hazırlanmaktadır.

KALKINMA AJANSI PROJELERi SUNUMUNDAKi HiZMETLERiMiZ;

-Başvuru esnasında sunulması zorunlu evraklar hakkında bilgilendirme

-Başvuru rehberi doğrultusunda başvuru formunun doldurulması

-Proforma fatura alınması ve bütçenin hazırlanması

-Mantıksal çerçevesinin proje döngüsüne uygun olarak doldurulması

-Özgeçmiş formlarının doldurulması

-internet başvurularının yapılması

 

Tkdk Alt Tedbirlerine Yönelik Projeler

 

 AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasına, yönelik olarak proje çağrı dönemlerinde projeler OGS DANIşMANLIK tarafından hazırlanmaktadır.  Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5648 sayılı ìTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunî, 18/05/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyinin ve tarımsal nüfusumuzun refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türkiyeínin Avrupa Birliğine uyumunun sağlanması hedeflenen programa yönelik olarak Teknik proje, iş planı hazırlanması alanlarında hizmet vermekteyiz.

OGS Danışmanlık bu alanda şu alt tedbirlere yönelik olarak danışmanlık hizmetini uzman kadrosu ile vermektedir;

-101-1 Süt ‹reten Tarımsal işletmelere Yatırım

-101-2 Et ‹reten Tarımsal işletmelere Yatırım

-103-1 Süt ve Süt ‹rünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması

-103-2 Et ve Et ‹rünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması

-103-3 Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve Pazarlanması

-103-4 Su ‹rünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması

-302-1 «iftlik Faaliyetlerinin «eşitlendirilmesi

-302-2 Yerel ‹rünler ve Mikro işletmelerin Geliştirilmesi

-302-3 Kırsal Turizm

-302-4 Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

 

Kırsal Kalkınma Projeleri

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar  Etapları  kapsamında projeler OGS Danışmanlık tarafından projeler hazırlanmaktadır. 

İnşaat sektörü kalkınmanın yapı taşlarından biridir. Üstlendiği yaşamsal işlevler, en ince detaylardan başlayarak daima en iyiyi hedefle

Devamı »

İLETİŞİM


Koçbıyık İş Merkezi Pazar Mah. Necipbey Cd. No:24/1 Kat:1 İlkadım SAMSUN
0362 440 37 55

HİZMETLERİMİZDEN


  • PROJELENDİRME

  • EĞİTİM

  • BELGELENDİRME